Gå til:   HiCo Fleet    HiCo Erhverv

Almindelige betingelser for HICO CARSERVICE A/S’ abonnementer

1. Generelt
a. Det fremgår af den enkelte abonnementsaftale, hvilke ydelser der er inkluderet.
b. Et abonnement hos HICO CARSERVICE A/S er ikke en service-, vedligeholdelses- eller reparationsaftale (”All-In” undtaget).
c. Et abonnement hos HICO CARSERVICE A/S er en teknisk, operationel og professionel funktion med det formål at
supportere brug og ejerskab af kundens bil, støtte kunden ved teknisk behov og akut breakdown, tilbyde rabataftaler samt udføre de opgaver, der er oplyst i det enkelte abonnement.
d. Abonnementet er først gældende, når første betaling har fundet sted.
e. Abonnementet er først gældende, når den enkelte bilmodel/type er accepteret af HICO CARSERVICE A/S (”Check” og ”Scoop” undtaget).
f. Alle serviceeftersyn, reparationer, skader, inkl. påfyldning af væsker mv., opnår bedst værdi ved at være koordineret med HICO CARSERVICE A/S.
g. Kunden skal sikre, at al service og eventuelle tekniske kampagner (fra bilens producent) i aftaleperioden udføres rettidigt.
h. Kunden opnår størst værdi ved at kontakte HICO CARSERVICE A/S ved alle uheld/breakdown, straks skaden konstateres.
i. Ved eventuelle tiltag i forbindelse med bilen skal HICO CARSERVICE A/S informeres, uanset hvilke tiltag der er tale om, for at sikre optimal drift og support af bilen.
j. HICO CARSERVICE A/S har bilens data i deres database, der fungerer som logbog på bilen. Kunden kan få slettet logbogen ved at rette henvendelse til HICO CARSERVICE A/S. Ved ophør af abonnementet slettes logbogen automatisk efter 30 dage eller ifølge kundens instruks.
k. Det er kundens ansvar, at de oplyste data er korrekte.
l. Al service, reparation, vedligeholdelse, bilpleje, skadesarbejde, dæk/dækhotel, opmagasinering af biler og andet i denne aftale udføres af HICO CARSERVICE A/S. HICO CARSERVICE A/S kan ud fra en geografisk vurdering, begrænsede ressourcer eller andet lade opgaven udføre af en af HICO CARSERVICE A/S’ udvalgte partnere.

2. Gyldighedsperiode
a. Aftaleperioden er gældende, fra det tidspunkt bilen er accepteret i HICO CARSERVICE A/S’ systemer og første betaling er modtaget.
b. Aftaleperioden løber i minimum 12 måneder og kan forlænges med 12 måneder ad gangen, såfremt det godkendes af HICO CARSERVICE A/S.
c. Ved overdragelse af bilen til ny ejer/bruger, hvor ny ejer/bruger ønsker at indtræde i denne aftale, skal HICO CARSERVICE A/S acceptere ny ejer/bruger af abonnementet. En ny ejer/bruger skal skriftligt tiltræde de ”Almindelige betingelser for HICO CARSERVICE A/S’ abonnementer” samt abonnement. Der opkræves et gebyr for ejer/brugerskifte på kr. 390,00 ekskl. moms.
d. Det er kundens ansvar at informere HICO CARSERVICE A/S, hvis der sker ændringer vedrørende eksempelvis adresse, nyt registreringsnummer, e-mailadresse, telefonnummer samt andet der giver værdi for samarbejdet om bilen.
e. Hvis bilen meldes stjålet eller totalskadet, er det kundens ansvar at underrette HICO CARSERVICE A/S. Aftalen ophører, på den dato HICO CARSERVICE A/S informeres.
f. Aftalen kan opsiges af kunden skriftligt til HICO CARSERVICE A/S. Opsigelsen skal ske løbende måned + 3 måneder og tidligst efter 3 måneder.
g. HICO CARSERVICE A/S har ret til at opsige den eksisterende aftale med 1 måneds varsel, hvis der opleves misbrug af aftalen. HICO CARSERVICE A/S har ret til at opsige den eksisterende aftale øjeblikkeligt ved manglende betaling.

3. Betaling
a. Den i abonnementet oplyste pris er angivet pr. måned eller for perioden. Alle priser er for private oplyst inkl. moms og for erhverv/virksomheder/offentlige institutioner ekskl. moms.
b. Alle priser og gebyrer i dette abonnement er oplyst ekskl. moms for erhverv/virksomheder/offentlige institutioner og for private inkl. moms.
c. Der betales kvartalsvis forud. Betalinger skal tilmeldes betalingsservice eller løbende trækkes på kundens kreditkort. I modsat fald forbeholder HICO CARSERVICE A/S sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 100,00 pr. opkrævning.
d. Ved manglende rettidig betaling til HICO CARSERVICE A/S udsendes betalingsrykkere med rykkergebyr og morarenter i henhold til lovgivning. Betalingsrykkere udsendes pr. e-mail.
e. Det er kundens ansvar, at den oplyste e-mailadresse er gyldig.

4. 24/7 Support (med i alle abonnementer)
a. Kunden kan kontakte HICO CARSERVICE A/S pr. telefon/e-mail/SMS hele døgnet på tlf. 47 37 77 77 eller workshop@hicobiler.dk for at få hjælp til den bil, der er tegnet abonnement på, det vil sige vedrørende alle behov, for eksempel ved teknisk breakdown, uheld/skade, nødstop eller andet, der kan kræve professionel support af bilen. HICO CARSERVICE A/S har alle data på bilen og forpligter sig til at have den nødvendige professionelle tekniske knowhow til at kunne supportere/eksekvere den nødvendige hjælp over for kunden.
b. 24/7 Support kan benyttes ved kørsel i udlandet. Der må forventes en længere responstid på løsninger i udlandet end i Danmark.

5. Sommer- og vintertjek (med i alle abonnementer)
a. HICO CARSERVICE A/S gennemgår bilen visuelt for en let teknisk status på bilen, inkl. tjek af olie/vand. (”All-In” får skiftet olie).
b. I tilfælde, hvor det viser sig, at eksempelvis bremser ser ud til at have behov for udskiftning eller andet, vil HICO CARSERVICE A/S aftale det nærmere forløb med kunden.
c. Der udføres intet på bilen ud over det, der er aftalt i abonnementet, uden at det er aftalt med kunden, såfremt det vil belaste kunden økonomisk.

6. Levering/afhentningsservice
a. HICO CARSERVICE A/S har mulighed for at hente og bringe kundens bil i forbindelse med teknisk assistance, skader, bilpleje mv., hvor i landet det ønskes.
b. I abonnementsaftalen oplyses den adresse, hvor bilen hentes fra/bringes til. Denne adresse kan ændres, og en ny hente-/bringeservice beregnes.
c. Bestilling sker til HICO CARSERVICE A/S.
d. Der kan være responstid på hente-/bringeopgaverne i forhold opgavens tekniske karakter, samt hvis bilen befinder sig i udlandet.
e. Omkostningen til hente-/bringeservice fremgår af den enkelte abonnementsaftale.

7. Ved skade/breakdown
a. Ved uheld/breakdown, hvor bilen kræver bugsering, uanset årsag, er det HICO CARSERVICE A/S’ ansvar at få bilen flyttet til et sikkert sted. Omkostninger til bugsering kan muligvis dækkes af kundens forsikringsselskab, bilens mobilitetsgaranti. Dette undersøges af HICO CARSERVICE A/S hver gang.
b. Såfremt der er omkostninger vedrørende bugsering, oplyses det fra gang til gang.

8. Dækadministration
a. Dæk bør skiftes ved en minimumsslidgrænse eller ved skævheder, som ikke kan udbedres. Her vil kunden blive præsenteret for omkostningen, før skiftet foretages.
b. I dækaftalen er der inkluderet skift af kundens egne dæk/dæk på fælge, afbalancering, inkl. vask og dækopbevaring. Der er inkluderet 2 gange dækskift pr. år.
c. Såfremt der er omkostninger til dæk, dækskift, dækhotel, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

9. Erstatningsbiler
a. Når kundens bil er på besøg hos HiCo Carservice A/S i forbindelse med service, reparation, skadehåndtering, bilpleje, dækskift, og besøget kræver en overnatning, stilles der en erstatningsbil til rådighed uden beregning. Kunden betaler alene for brændstof og forsikring/eventuel selvrisiko samt overkørte kilometer over 100 km pr. døgn.
b. Såfremt der er omkostninger i forbindelse med erstatningsbilen, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.
c. Hvis bilen er dækket af bilfabrikantens mobilitetsgaranti, undersøger HICO CARSERVICE A/S muligheden for denne dækningsform.

10. Rabatordning
a. HICO CARSERVICE A/S har eget værksted (mekanisk/skade/bilpleje/dæk) og har ansvaret for drift af flere store bilflåder, hvilket giver mulighed for storindkøb med tilhørende stordriftsrabat. Den rabataftale, der er med i det enkelte abonnement, giver rabat på værkstedstimer, reservedele, dæk, eftermonteret tilbehør/udstyr (for eksempel
hængertræk, dæk/fælge, cover, tagbøjler mv.), skades- og pladearbejde, billeje (lokalt/internationalt), Mini-lease lokalt samt andre produkter/serviceydelser, som kundens bil har behov for.
b. Rabatten er oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

11. Uheld/skadeshåndtering
Bliver bilen involveret i et uheld, og der opstår en skade på bilen (egen skyld eller modparts skyld), supporterer HICO CARSERVICE A/S i forbindelse med skadesanmeldelse, kontakt til/dialog med forsikringsselskab, reparation af skade, erstatningsbil, hente/bringe mv. samt sikrer, at reparation af skade(r) på bilen bliver udført professionelt, og at forsikringsselskabet er informeret.

12. Opbevaring af kundens bil
a. Bilen opbevares i aflukket lokale, fuldt indhegnet med brandalarm, bevægelsessensor og videoovervågning.
b. Bilen vaskes/støvsuges, før den sættes i hi.
c. Såfremt der er omkostninger til opbevaring, dække/cover af bilen, pluslader, stilstandsforsikring, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

13. Teknisk forbrug
a. Abonnementsaftalen giver kunden mulighed for at komme forbi HICO CARSERVICE A/S og ‘få fyldt op’ af olie, kølervæske, sprinklervæske op til 4 gange om året.
b. Abonnementsaftalen giver kunden mulighed for at komme forbi HICO CARSERVICE A/S og få en gratis vask af bilen op til 6 gange pr. år.

14. Ansvar og forsikring
a. Det er kundens ansvar, at bilen er forsikret mod tyveri, brand, vandskader og hærværk, i den periode hvor bilen er i HICO CARSERVICE A/S’ varetægt.
b. HICO CARSERVICE A/S’ ansvarsforsikring dækker alene fejl begået af HICO CARSERVICE A/S’ ansatte eller samarbejdspartneres ansatte samt skader/fejl, der opstår som følge af bygningsfejl udført at HICO CARSERVICE A/S.
c. Såfremt HICO CARSERVICE A/S tilbyder en stilstandsforsikring på bilen, er det oplyst i abonnementet, og punkt 14.a overgår til HICO CARSERVICE A/S.

15. Tvistsager mellem kunden og HICO CARSERVICE A/S
a. I tilfælde af uenighed mellem kunden og HICO CARSERVICE A/S om, hvorvidt en ødelæggelse af en komponent skyldes ‘almindelig slitage’ eller ‘selvforskyldt skade’, skal HICO CARSERVICE A/S udpege et Applus+ Bilsyn-center til afgørelse af tvisten. Den part, der ikke får medhold i sin påstand, skal dække udgifter til fremstilling af bil hos Applus+
Bilsyn, inkl. gebyr til Applus+ Bilsyn samt eventuel arbejdsløn for adskillelse af del(e) på bilen samt transportomkostninger.
b. Andre tvister afgøres ved domstolen i København.

Nano til forruden

Ved valg af en nanobehandling til forruden, vil ruden få en helt særlig hydrofob belægning. Belægningen får vanddråber til at flyde meget hurtigt ned i vindens retning under kørslen – og du vil i de fleste tilfælde kunne undgå at bruge dine vinduesviskere.

Din forrude holdes ren og tør, og giver bilens fører et fremragende udsyn. Belægningen er helt gennemsigtig og påvirker ikke den daglige brug af bilen.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
875,00 DKK

Bronzepakke

Når du vælger bronzepakken giver vi din bil en professionelle rengøring – indvendigt og udvendigt. Vi starter med en grundig vask af hele bilen med aktivt skum og højtryksrenser.

Højtryksrens benyttes for at komme af med fastsiddende snavs. Efterfølgende renser vi bilens fælge med et rengøringsmiddel, der beskytter bremseklodser og skiver, men som samtidig er hensynsløse mod snavs.

Vi rengør dørfalser med højtryksrenser og tørrer efter. Grundig støvsugning af hele kabinen, vinduer pudses ind og ude – resultatet er en bil, der er ren og pæn inde og ude, udført af et professionelt team af dygtige bilpleje-medarbejdere.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
925,00 DKK